นิยามความหมาย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7/25/2555
"เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนา...อ่านเพิ่มเติม

พระราชดำรัส "เศรษฐกิจพอเพียง"

7/25/2555
" ...การจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกิน และมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน หมายความว่า อุ้มชูตัว...อ่านเพิ่มเติม

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการจัดการศึกษาของไทย

6/05/2555
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาท ในการพัฒนาในเกือบทุกๆด้าน ไม่ว่าในด้านธุรกิจ ด้านสาธารณสุข ด้านการทหารและความมั่นคง ด้...อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้

6/05/2555
แนวทางการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ในการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขึ้นใช้เองโดยครูผู้สอนนั้น น...อ่านเพิ่มเติม

ประเภทของสื่อเพื่อการศึกษา(การเรียนรู้)

6/05/2555
ประเภทของสื่อการศึกษา(การเรียนรู้) สื่อการศึกษาแบ่งเป็นประเภทหลักๆ ได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ (1) ตามช่องทางการส่งและรับสาร (2) ตามโครงสร้างควา...อ่านเพิ่มเติม

new story

Recent Posts Widget