บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการจัดการศึกษาของไทย

6/05/2555
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาท ในการพัฒนาในเกือบทุกๆด้าน ไม่ว่าในด้านธุรกิจ ด้านสาธารณสุข ด้านการทหารและความมั่นคง ด้...อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้

6/05/2555
แนวทางการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ในการผลิตสื่อการศึกษาเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขึ้นใช้เองโดยครูผู้สอนนั้น น...อ่านเพิ่มเติม

ประเภทของสื่อเพื่อการศึกษา(การเรียนรู้)

6/05/2555
ประเภทของสื่อการศึกษา(การเรียนรู้) สื่อการศึกษาแบ่งเป็นประเภทหลักๆ ได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ (1) ตามช่องทางการส่งและรับสาร (2) ตามโครงสร้างควา...อ่านเพิ่มเติม

สื่อเสียงและรายการวิทยุ

6/03/2555
ความหมายของรายการวิทยุกระจายเสียงและสื่อเสียง คำว่า วิทยุ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทนคำว่า เรดิโอ (R...อ่านเพิ่มเติม

new story

Recent Posts Widget