29 มกราคม 2558

1.6 ประเภทและองค์ประกอบของสื่อนำเสนอ

0 ความคิดเห็น
 
ตอนที่ 1 ขั้นตอนและกระบวนการนำเสนอ
1.6 ประเภทและองค์ประกอบของสื่อนำเสนอ
 
 เรื่องราวของการนำเสนอ ยังมีอีกหลายมุมมอง ซึ่งจะได้นำมาให้เรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไป
หมายเหตุ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การบรรยาย หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอและการสรุปงาน มี 3 ส่วน คือ (1)
ขั้นตอนและกระบวนการนำเสนอ (2) เทคนิคการสร้างและพัฒนาสื่อเพื่อการนำเสนอ  และ (3) การเป็นผู้พูด(นำเสนอ) และการบรรยายสรุปที่ดี
Readmore...

1.5 การวางแผนและกระบวนการนำเสนอ

0 ความคิดเห็น
 
ตอนที่ 1 ขั้นตอนและกระบวนการนำเสนอ
1.5 การวางแผนและกระบวนการนำเสนอ
 
 เรื่องราวของการนำเสนอ ยังมีอีกหลายมุมมอง ซึ่งจะได้นำมาให้เรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไป
หมายเหตุ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การบรรยาย หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอและการสรุปงาน มี 3 ส่วน คือ (1)
ขั้นตอนและกระบวนการนำเสนอ (2) เทคนิคการสร้างและพัฒนาสื่อเพื่อการนำเสนอ  และ (3) การเป็นผู้พูด(นำเสนอ) และการบรรยายสรุปที่ดี
Readmore...

1.4 การนำเสนอที่ดี

0 ความคิดเห็น
 
ตอนที่ 1 ขั้นตอนและกระบวนการนำเสนอ
1.4 การนำเสนอที่ดี
 
 

 นอกจากการเลือกรูปแบบของการนำเสนอให้ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว การนำเสนอที่มีคุณภาพสูงสุด จะต้องคำนึงถึงลักษณะของการนำเสนอ ที่จะช่วยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการนำเสนอด้วย โดยทั่วไปลักษณะของการนำเสนอที่ดี ควรมีองค์ประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
    ผู้รับฟัง รับรู้ในสิ่งที่คาดหวัง หรือในสิ่งที่ต้องการ ดังนั้นผู้นำเสนอต้องดำเนินการศึกษาวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ ซึ่งจะช่วยให้ทราบได้ว่า ควรเตรียมเนื้อหาเรื่องราวไปในทิศทางไหน  ด้วยกระบวนการนำเสนอใดจะช่วยทำให้การนำเสนอกระชับ ตรงประเด็น ไม่ทำให้ผู้รับฟังรู้สึกเสียเวลาและรำคาญ หรือรู้สึกว่าผู้นำเสนอพูดออกนอกประเด็น

2. มีการวางโครงสร้าง(โครงเรื่อง)เนื้อหาและสื่ออย่างเป็นระบบ
    ก่อนการดำเนินการนำเสนอต้องมีการวางกรอบของสาระ เนื้อหา และกำหนดการใช้สื่อสนับสนุนในการนำเสนอ เพื่อการสร้าง Story line และสื่อนำเสนอสำหรับใช้ในการนำเสนอให้น่าสนใจ

3. มีรูปแบบการนำเสนอเหมาะสม
    เรื่องราวและสื่อนำเสนอต้องมีความกระทัดรัดได้ใจความ เรียงลำดับไม่สับสน ใช้ภาษาในการนำเสนอที่เข้าใจง่าย ใช้สื่อหลัก และสื่อสนับสนุนอื่นๆ นำมาขยายความตามความจำเป็น ที่สำคัญควรเตรียมเนื้อหาให้เหมาะสมกับเวลาที่ได้รับและเผื่อเวลาไว้สำหรับการตอบคำถาม

4. มีเนื้อหาสาระดี
    ข้อมูลเป็นปัจจุบัน น่าเชื่อถือ ถูกต้อง เนื้อหามีความสมบูรณ์ ตรงตามความต้องการของผู้รับฟัง เป็นเนื้อหาที่ไม่กล่าวให้ร้าย หรือเสียดสีใคร (แม้จะเป็นเรื่องจริง) 

5. มีข้อเสนอหรือแนวคิดที่ดี
    ส่วนสุดท้ายของกระบวนการนำเสนอ ผู้นำเสนอควรให้แนวคิดหรือข้อเสนอที่เป็นจริง มีแนวทางปฏิบัติหรือข้อเปรียบเทียบที่ชัดเจนแก่ผู้รับฟัง
เรื่องราวของการนำเสนอ ยังมีอีกหลายมุมมอง ซึ่งจะได้นำมาให้เรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไป
หมายเหตุ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การบรรยาย หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอและการสรุปงาน มี 3 ส่วน คือ (1)
ขั้นตอนและกระบวนการนำเสนอ (2) เทคนิคการสร้างและพัฒนาสื่อเพื่อการนำเสนอ  และ (3) การเป็นผู้พูด(นำเสนอ) และการบรรยายสรุปที่ดี
Readmore...

1.3 ลักษณะและรูปแบบการนำเสนอ

0 ความคิดเห็น
 
ตอนที่ 1 ขั้นตอนและกระบวนการนำเสนอ
1.3 ลักษณะและรูปแบบการนำเสนอ
 
 


เป็นที่ทราบกันดีว่ามนุษย์สามารถรับรู้สาระ เรื่องราวได้ดีที่สุดผ่านระบบประสาททางตา (75%) รองลงมาก็คือทางการได้ยินผ่านหู (13%) แต่คนเราจะจำได้เพียง 20% ของสิ่งที่ได้เห็น และจำเพียง 30% ของสิ่งที่ได้ยิน แต่ถ้าหากตั้งใจรับทั้งการได้ยินและประทับใจสิ่งที่ได้เห็น มนุษย์จะจำได้สูงถึง 70% เลยทีเดียว ดังนั้น หากเราสามารถสร้างสรรกระบวนการนำเสนอที่ดี ผ่านการรับรู้ด้วยตาและหู (Audio & Visual) ก็ถือเป็นกระบวนการการถ่ายทอดหรือการสื่อสารผ่านพลังของการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ


รูปแบบของการนำเสนอในปัจจุบัน พอสรุป โดยภาพรวมจะมี 3 วิธีการ คือ


1.มีผู้นำเสนอเป็นหลัก
ลักษณะการถ่ายทอดจะอยู่ที่ตัวคนหรือผู้นำเสนอ(พูด) เป็นสำคัญ รูปแบบมักจะเป็นการปาฐกถา การกล่าวเปิดประชุม การบรรยายก่อนการประชุมสัมมนา เป็นต้น การนำเสนออาจจะมีการใช้เอกสารประกอบ (Handout) เป็นส่วนร่วมในการนำเสนอด้วยก็ได้


2.มีผู้นำเสนอและใช้สื่ออุปกรณ์
การถ่ายทอดรูปแบบนี้แม้จะใช้คนเป็นผู้นำเสนอเป็นหลักเช่นแบบแรก แต่มีการผสมผสานด้วยสื่อกลางที่เป็นภาพนิ่งหรือมัลติมีเดียผ่านอุปกรณ์ เครื่องมือ เป็นการนำเสนอที่เพิ่มมุมมอง ความน่าสนใจ นอกจากนี้อาจจะมี เอกสารประกอบ (Handout) การบรรยายหรือการนำเสนอด้วย


3.นำเสนอในรูปของนิทรรศการ
การนำเสนอแบบนี้ตัว Display จะเป็นสื่อหลักในการถ่ายทอดสาระความรู้ หากนิทรรศการมีความต่อเนื่องอาจใช้เส้นนำทาง หรือช่องทางบังคับเป็นส่วนพาผู้ชมได้เรียนรู้เนื้อหาไปตามลำดับ โดยการนำเสนอเช่นนี้อาจจะมี การบรรยายเพิ่มเติมด้วยวิทยากร หรือการให้ข้อมูลผ่านเสียง หรือผ่านการแสดง หรือผ่านสื่อประกอบอื่นๆร่วม อาทิ สื่อเสมือนจริง ของจริง สื่อวิดีทัศน์ หรือเอกสารประกอบ

เรื่องราวของการนำเสนอ ยังมีอีกหลายมุมมอง ซึ่งจะได้นำมาให้เรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไป
หมายเหตุ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การบรรยาย หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอและการสรุปงาน มี 3 ส่วน คือ (1)
ขั้นตอนและกระบวนการนำเสนอ (2) เทคนิคการสร้างและพัฒนาสื่อเพื่อการนำเสนอ  และ (3) การเป็นผู้พูด(นำเสนอ) และการบรรยายสรุปที่ดี
Readmore...

1.1 ความหมายของการนำเสนอ

0 ความคิดเห็น
 
ตอนที่ 1 ขั้นตอนและกระบวนการนำเสนอ
1.1 ความหมายของการนำเสนอ
 
การนำเสนอนับได้ว่าเป็นหนึ่งในทักษะที่ครูควรต้องมี เพราะการนำเสนอเป็นศาสตร์และศิลป์สำหรับการถ่ายทอด หรือการสอน หรือในการนำเสนอผลงาน แผนงาน โครงการ รวมถึงความคิดต่างๆ ต่อผู้เรียน ต่อชุมชน ต่อเพื่อนร่วมงาน หรือผู้บังคับบัญชา การนำเสนอที่ดีจึงต้องคำนึงถึงการเลือกรูปแบบ วิธีการและขั้นตอนของการนำเสนอให้เหมาะสม นอกจากนี้ตัวของผู้นำเสนอเองก็นับเป็นอีกองค์ประกอบสำคัญ ที่จะส่งผลให้กระบวนการนำเสนอไปสู่ความสำเร็จ โดยผู้นำเสนอต้องใช้เทคนิควิธีการ การเป็นผู้พูด ผู้บรรยาย หรือผู้สรุปงานที่ดี เพราะคุณสมบัติของผู้นำเสนอจะมีอิทธิพลต่อการโน้นน้าวชักจูงให้เกิดความสนใจ  ความไว้วางใจ ให้เกิดการยอมรับและ เชื่อถือ และหากการนำเสนอนั้นได้เลือกใช้สื่อประกอบการนำเสนอที่เหมาะสมก็จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่น การตรึงพฤติกรรมของผู้รับฟังให้คล้อยตามไปกับเรื่องราวของการนำเสนอ ดังนั้นการออกแบบสื่อนำเสนอที่ดี ก็จะเป็นส่วนเสริมให้การนำเสนอนั้นน่าสนใจและมีคุณค่าสูงสุด
 
การนำเสนอ ถือเป็นทักษะที่จำเป็นของคนทำงานทั้งในสังคมธุรกิจ และงานราชการ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งนำไปสู่ ความสำเร็จในหน้าที่การงาน การที่จะประสบความสำเร็จในการนำเสนอที่ดี ผู้นำเสนอจะต้องมีความเข้าใจในความหมาย  ความสำคัญของการนำเสนอ  ต้องเป็นผู้ที่รู้รูปแบบ ขั้นตอนของการนำเสนอ  รู้ลักษณะของการนำเสนอที่ดี  เสริมสร้างคุณสมบัติ ลักษณะของตัวตน  รวมถึงพัฒนาทักษะที่เป็นตัวตนเป็นเอกลักษณ์ในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ


 
การนำเสนอ คือ กระบวนการ วิธีการ เพื่อให้รู้ ให้ทราบ ให้เข้าใจ ในกิจกรรมขององค์กร ของสถาบัน ของหน่วยงาน ได้อย่างชัดเจน

การนำเสนอ คือ การถ่ายทอดเนื้อหา สาระที่ผสมผสานกันระหว่าง ศิลปะการพูด กับ การแสดงข้อมูล ในรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่อและอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม

การนำเสนอ คือ การถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น ไปสู่ผู้รับฟัง โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการต่างๆ อันจะทำให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการนำเสนอ

จุดเน้นของกระบวนการนำเสนอ
 1. ต้องเร้าความสนใจ ในสาระหรือเนื้อหา ที่ปรากฏต่อสายตาผู้รับฟัง
 2. มีความชัดเจนและความกระชับของเนื้อหา สั้นได้ใจความ ภาพประกอบต้องมีส่วนสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับเนื้อหาที่นำเสนอ 
 3. สื่อที่นำเสนอต้องมีความเหมาะสมกับวัย หรืออาชีพของกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก
ควรออกแบบโดยการใช้สีสดใส สอดใส่ภาพการ์ตูนประกอบได้
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใหญ่หรือนักวิชาการ
ควรใช้ภาพอย่างเหมาะสม ไม่ควรใช้ภาพแบบที่ใช้กับเด็กมาใช้
 

จุดมุ่งหมายในการนำเสนอ
 1. เพื่อให้ผู้รับสารรับทราบความคิดเห็นหรือความต้องการ
 2. เพื่อให้ผู้รับสารพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
 3. เพื่อให้ผู้รับสารได้รับความรู้จากข้อมูลที่นำเสนอ
 4. เพื่อให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตอนต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจในเรื่ององค์ประกอบของการนำเสนอกันเรื่องราวของการนำเสนอ ยังมีอีกหลายมุมมอง ซึ่งจะได้นำมาให้เรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไป
หมายเหตุ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การบรรยาย หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอและการสรุปงาน มี 3 ส่วน คือ (1)
ขั้นตอนและกระบวนการนำเสนอ (2) เทคนิคการสร้างและพัฒนาสื่อเพื่อการนำเสนอ  และ (3) การเป็นผู้พูด(นำเสนอ) และการบรรยายสรุปที่ดี
Readmore...

1.2 องค์ประกอบของการนำเสนอ(Presenting)

1 ความคิดเห็น
 

ตอนที่ 1 ขั้นตอนและกระบวนการนำเสนอ

 

 องค์ประกอบของการนำเสนอ(Presenting)
เป็นศาสตร์(วิธีการ)ของการสื่อสาร(Communication) ภายใต้องค์ประกอบ 3 ส่วน โดยเป็นกระบวนการถ่ายทอดหรือการส่งผ่าน สาร (message) จากฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าผู้ส่งสาร (sender) ไปสู่อีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่า ผู้รับสาร (receiver) โดยผ่านตัวกลาง (channel) หรือสื่อกลางMessage หมายถึง เรื่องราวที่มีความหมาย หรือสิ่งต่างๆ ที่อาจอยู่ในรูปของข้อมูล ความรู้ ความคิด ความต้องการ อารมณ์ ซึ่งถ่ายทอดจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารให้ได้รับรู้ และแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่สามารถทำให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ ประกอบด้วย

1. Message code
หมายถึง รหัสสาร ที่ใช้สื่อสารจากผู้นำเสนอไปสู่ผู้รับฟัง ได้แก่ ภาษา สัญลักษณ์ หรือสัญญาณที่มนุษย์ใช้เพื่อแสดงออกแทนความรู้ ความคิด อารมณ์ หรือความรู้สึกต่าง ๆ
 

2. Content
หมายถึง บรรดาความรู้ ความคิดและประสบการณ์ที่ผู้ส่งสารต้องการจะถ่ายทอดเพื่อการรับรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนเพื่อความเข้าใจร่วมกันหรือโต้ตอบกัน


3. Data
ข้อมูล (Data) หมายถึง ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ที่มีอยู่ในรูปของตัวเลข ภาษา ภาพ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีความหมายเฉพาะตัว ซึ่งยังไม่มีการประมวลไม่เกี่ยวกับการนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ไพโรจน์ คชชา, 2542)

นอกจากนี้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525) ให้ความหมายของคำว่า ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง สำหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือ การคำนวณ

Channel หมายถึงช่องทาง หรือตัวกลาง (medium / media)
เรามาดูความหมายของคำว่า Channel หรือช่องทาง นี้กัน
Channel หมายถึง เส้นทางหรือตัวกลาง หรือสิ่งที่เป็นพาหะที่ทำให้ผู้ส่งสาร และผู้รับสารติดต่อกันได้ อันได้แก่อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสื่อวัสดุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโสตทัศนวัสดุ หรือนิทรรศการ หรือสื่อประเภทเอกสาร หรือ Handout ประกอบการบรรยายหรือนำเสนอ


องค์ประกอบของการสื่อสารในเชิงการนำเสนอประการสุดท้ายก็คือ ผู้รับสาร หรือเรียกว่า Receiver


Receiver หรือ ผู้รับสารซึ่งเป็นส่วนปลายทางในการรับรู้ข้อมูลจากผู้นำเสนอ ผลที่เกิดจากการรับสารทางพฤติกรรม ก็คือ ความเข้าใจในสาระเนื้อหา การตรึงพฤติกรรมต่อการรับฟัง การแสดงออกทางอารมณ์ต่างๆ อาทิ หัวเราะ การปรบมือ การจดบันทึกสาระเนื้อหา เรื่องราวของการนำเสนอ ยังมีอีกหลายมุมมอง ซึ่งจะได้นำมาให้เรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไป
หมายเหตุ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การบรรยาย หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอและการสรุปงาน มี 3 ส่วน คือ (1)
ขั้นตอนและกระบวนการนำเสนอ (2) เทคนิคการสร้างและพัฒนาสื่อเพื่อการนำเสนอ  และ (3) การเป็นผู้พูด(นำเสนอ) และการบรรยายสรุปที่ดี
Readmore...

test

สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม

นายมีเดีย : mediathailand
สุวัฒน์ ธรรมสุนทร (mediath@hotmail.com)
ข้าราชการบำนาญ สำนักงาน กศน.
กระทรวงศึกษาธิการ

++ ความคิดเห็นจากเพื่อน Facebook